More
Verkocht

Willem de Zwijgerlaan 334 28D Amsterdam

Omschrijving

*** For English, see below ***

Op maat gemaakt industrieel loft appartement van 56 vierkante meter (64 vierkante meter inclusief mezzanine slaapkamer) met plafonds van 3,64 meter hoog en ramen op het zuidwesten. Dit appartement is in 2023 gerenoveerd door een lokale ontwerper. Het bevindt zich in de Tetterode Promenade, een industrieel gebouw dat in 2013 is omgebouwd tot woongelegenheden. Het gebouw ligt op korte loopafstand van de populaire gebieden Westerpark, Erasmuspark, De Baarsjes en Jordaan.

Aangepast ontwerp:
Het hele appartement is in 2023 gerenoveerd door een lokale ontwerper, geïnspireerd door het industriële gebouw en de omliggende natuur. De keuken- en eetgedeeltes zijn verhoogd om een duidelijke scheiding tussen de woon- en slaapvertrekken te creëren. De ruimte onder de verhoogde vloer bevat ruime opslag in de woonkamer en gang, en een slim verborgen uittrekbaar tweepersoonsbed in de beneden slaapkamer. Het nieuwe ontwerp optimaliseert de loftplafonds door ruime opslag en multifunctionele ruimtes te creëren, waardoor het appartement aanzienlijk groter aanvoelt dan zijn 64 vierkante meter vloeroppervlak. De vloer is van hoge kwaliteit Gietvloer met een betonlook, een populair materiaal in nieuwbouw vanwege het zachte gevoel en duurzaamheid. De keuken, ingebouwde opslag en trap zijn vervaardigd uit hoogwaardig eikenhout uit Duitsland.

Op maat gemaakte keuken:
De op maat gemaakte eikenhouten keuken maakt optimaal gebruik van de hoge plafonds doordat deze de volledige hoogte van de kamer beslaat. Het keukenblad is 20% dieper dan het standaard aanrecht, waardoor de werkruimte zeer functioneel is. Apparaten zijn onder andere gloednieuw:
– Koel-vriescombinatie
– Combi-oven
– Inductiekookplaat
– Vaatwasser (volledig formaat)
– Wasmachine
– Topapparaten van Samsung, AEG, Quooker en Haier zijn gebruikt.

Slaapkamer 1 (9 m²):
De bovenste slaapkamer is een rustige, minimale, stille ruimte. De kamer is op twee niveaus, de ingang van de kamer is 2 meter hoog terwijl het bed op een verhoogd platform staat. Er is volledige 1,30 meter boven het bed, wat de kamer open en ruimtelijk doet aanvoelen. De slaapkamer heeft op maat gemaakte perspex ramen die veel licht doorlaten en tegelijkertijd volledige privacy behouden.

Slaapkamer 2 (8 m²):
De beneden slaapkamer is een slimme, ruime, multifunctionele ruimte. De huidige eigenaren gebruiken deze kamer meestal als inloopkast, werk- en oefenruimte, maar de schuifdeuren en uittrekbaar bed betekenen dat deze kamer naadloos kan worden omgezet in een logeerkamer wanneer vrienden en familie op bezoek zijn.

Ventilatie:
Een van de voordelen van zo’n industrieel gebouw is het interne ventilatiesysteem, hetzelfde systeem dat wordt gebruikt in nieuwbouw. De altijd werkende ventilatie is volledig stil en zorgt ervoor dat de lucht constant wordt gerecycled, zelfs wanneer de ramen gesloten zijn.

VVE (Vereniging van Eigenaren):
De Vereniging van Eigenaren wordt professioneel beheerd door Munnik VvE Beheer. De VvE bestaat uit 121 appartementsrechten en heeft een gezonde kaspositie. Er zijn jaarlijkse vergaderingen en er is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) beschikbaar. De maandelijkse servicekosten bedragen €169. De VvE werkt momenteel aan plannen om de ramen en raamkozijnen in het hele blok te updaten, dit staat gepland voor 2025.

Energielabel:
De muren en vloeren van het appartement zijn volledig geïsoleerd. Het plafond kan eenvoudig aan de binnenkant worden geïsoleerd dankzij de hoogte van de kamers; de huiseigenaren hebben een offerte van €9.000 voor isolatie van het plafond op hoog niveau. De dubbele beglazing en kozijnen staan gepland om in 2025 te worden vervangen. Dit zal het energielabel naar een hoog niveau brengen.

Erfpacht:
De grond is eigendom van Afima. De huidige canon bedraagt €514 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd en is in principe aftrekbaar voor belastingdoeleinden. Dit is erfpacht op particuliere basis en is, zeer belangrijk, goedgekeurd.

Locatie:
Het appartement bevindt zich aan de Willem de Zwijgerlaan, een populaire buurt dicht bij de gebieden Westerpark, Erasmuspark, De Baarsjes en Jordaan.

Dit appartement is perfect voor actieve mensen, aangezien er een uitstekende SportCity sportschool op de begane grond is, evenals de populaire Beest bouldergym, Padel NEXT-banen en CrossFit AKA Westerpark-gym naast de deur.

Er zijn twee Albert Heijns op 5 minuten lopen van het appartement. De populaire Lupe, Fuku en No Man’s Art Gallery bevinden zich ook op 5 minuten van het appartement.

Het appartementsgebouw heeft zijn eigen privéfietsenstalling aan de achterkant van het gebouw. Een parkeerplaats kan worden gehuurd in de aangrenzende interne parkeergarage.

BIJZONDERHEDEN:
– Woonoppervlakte 56 m2, meetcertificaat beschikbaar. 64 m2 met de mezzanine slaapkamer;
– Op maat gemaakt appartement met hoogwaardige afwerking overal;
– Voldoende opslagruimte;
– Gelegen op particuliere erfpachtgrond, met een groen advies;
– Erfpachtcanon is ongeveer €514,- per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd (loopt tot 2045);
– VvE-bijdrage €169,- per maand;
– Privéfietsenstalling.

Disclaimer: deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken, die voor hem van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is ons kantoor de makelaar van verkoper. Aspirant-kopers worden ten alle tijde uitdrukkelijk uitgenodigd om de oppervlakte van het object op/na te meten en een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Mochten zij hiervan af zien dan vrijwaren zij de verkoper en diens makelaar van alle aansprakelijkheid.

Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

Toelichtingsclausule NVM meet instructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

—————————————————

LOVELY APARTMENT OF 56 M2 PLUS A 9 M2 MEZZANINE IN AMSTERDAM WEST. THE APARTMENT IS FANTASTICALLY REMODELED WHERE THE SPACE IS CLEVERLY OPTIMIZED.
A nicely finished apartment located in the Tetterode Promenade which in 2013 was converted into a modern living environment with a industrial look.

Bespoke 56sqm industrial loft apartment (64sqm including mezzanine bedroom) with 3.64m high ceilings and South West facing windows. This apartment was renovated in 2023 by a local designer. The apartment is located in the Tetterode Promenade, an industrial building that was transformed into residential apartments in 2013. The building is a short walk from the popular Westerpark, Erasmuspark, De Baarsjes and Jordaan areas.

Custom Design:
The entire apartment was renovated in 2023 by a local designer, drawing inspiration from the industrial building and surrounding nature. The kitchen and dining areas have been elevated to create clear separation between the living and sleeping quarters. The space under the raised floor contains spacious storage in the living room and hallway and a cleverly concealed pullout double bed in the downstairs bedroom. The new design optimises the loft ceilings by creating ample storage and multifunctional spaces that make the apartment feel significantly larger than its 64sqm floorspace. The floor is a high quality Gietvloer with a concrete look, which is a popular material in new builds as it has a soft feel while being highly durable. The kitchen, built in storage and stairs are crafted from a high quality oak sourced from Germany.

Bespoke Kitchen:
The bespoke oak kitchen takes full advantage of the high ceilings as it spans the full height of the room. The kitchen top is 20% deeper than the standard countertop making the workspace highly functional. Appliances include brand new;
– Fridge Freezer
– Combi Oven
– Induction Hob
– Dish Washer (full-size)
– Washing Machine
Top-of-the-line appliances from Samsung, AEG, Quooker and Haier have been used throughout.

Bedroom 1 (9sqm)
The upstairs bedroom is a peaceful, minimal, quiet space. The room is split level, the entrance to the room is 2m high while the bed sits on a raised platform. There is a full 1.30m above the bed helping the room feel open and spacious. The bedroom has custom built perspex windows that allow plenty of light through while maintaining complete privacy.

Bedroom 2 (8sqm)
The downstairs bedroom is a clever, spacious, multi functional space. The current owners use this room as a walk-in wardrobe, work and exercise space most of the time, however the sliding doors and pull-out bed mean this room can be seamlessly converted into a guest bedroom when friends and family are over.

Ventilation
One of the benefits of an industrial building like this is the internal ventilation system which is the same system used in new builds. The always-on ventilation is completely silent and ensures air is constantly recycled, even when the windows are closed.

VVE:
The Owners’ Association is professionally managed by Munnik VvE Beheer. The VvE consists of 121 apartment rights and has a healthy cash position. There are annual meetings and an MJOP is available. The monthly service costs are €169. The VvE are currently working on plans to update the windows and window frames throughout the block, this is estimated to take place in 2025.

Energy rating
The apartment walls and floors are fully insulated. The ceiling can be easily insulated on the inside thanks to the height of the rooms, the home owners have a quote for €9.000 to insulate the ceiling to a high standard. The double glazed windows and frames are scheduled to be replaced in 2025. This will bring the energy rating up to a high standard.

Leasehold:
The ground is owned by Afima. The current canon amount is € 514,- per year and is indexed annually and is in principle tax deductible. This is a private leasehold that, very importantly, is greenlit.

Location:
The apartment is located on the Willem de Zwijgerlaan, a popular area close to the Westerpark, Erasmuspark, De Baarsjes and Jordaan areas.

This apartment is perfect for active people as there is an excellent SportCity gym on the ground floor as well as the popular Beest bouldering gym, Padel NEXT courts and CrossFit AKA Westerpark gym next door.

There are two Albert Heijns within a 5 minute walk of the apartment. The popular Lupe, Fuku and No Man’s Art Gallery are also within 5 minutes of the apartment.

The apartment block has its own private bike shed located at the rear of the building. A parking space can be rented in the adjacent internal parking garage.

PARTICULARS:
– Living area 56 m2, measurement certificate available. 64 m2 with the mezzanine bedroom.
– Bespoke apartment with high quality finish throughout
– Ample storage space
– Located on private leasehold land, with a green opinion
– Ground rent is approximately € 514, – per year and is indexed annually (contract runs until 2045)
– VVE contribution € 169, – per month
– Private bike parking

Disclaimer: This information has been compiled with due care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas stated are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property, our office is the seller’s broker. Prospective buyers are at all times expressly invited to measure the area of the property and to have an architectural inspection carried out. Should they decide not to do so, they indemnify the seller and his broker from all liability.

We advise you to use an NVM/MVA broker, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to engage professional assistance, you should consider yourself legally competent enough to oversee all matters of importance. The General Consumer Conditions of the NVM apply.

Explanatory clause NVM measuring instruction. The Measuring Instruction is based on the NEN2580. The Measuring Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measuring Instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in carrying out the measurement.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1959
Ligging
In woonwijk, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
56 m²
Overige inpandige ruimte
3 m²
Inhoud
261 m³

Indeling

Aantal kamers
2 kamers (1 slaapkamer)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Inloopdouche, toilet, wastafel, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
1

Energie

Energielabel
G

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam C 11949
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht
Omvang
Appartementsrecht of complex

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken

Overige media

Willem de Zwijgerlaan 334 28D
Amsterdam